องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
 นายสถิตย์  ศรีเชียงสา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
โทร. 062-5035857

   
 
  นางรุ่งอรุณ  มหามาตร  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่  

โทร. 088-0250542

 
 
 นายปิยะพงษ์ แยงคำ  นางสาวไข่มุก  พรจำศิล
 หัวหน้าสำนักปลัด  ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 081-3203282
โทร. 089-5693502
   
 นายอนุกูล  สิมลี   นางสาวดวงรัตน์  มุงคุณคำชาว
 ผู้อำนวยการกองช่าง  ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และ วัฒนธรรม
โทร. 086-2192837
โทร. 081-5746510