องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
สภา อบต.


นายทองมี ศรีเชียงสา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 084-0402587

นายบูรณา วงษ์ชาลี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 082-1215330นายทองสุข พรหมเทศ
นางสาวสุดารัตน์ เจริญศรี
นายสำลี เวียงสีมา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
โทร. 094-6118849
โทร. 093-3256736
โทร. 087-9805857นางพัชรินทร์ ไชยสัจ
นายอุทัย ศรีชนะ
นายสมาน คณะวาปี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
โทร. 089-9409845
โทร. 081-2630305
โทร. 093-4755093


นางวลี ศรีพรรณ
นายสำราญ เวียนนอก
นายทองมี ศรีเชียงสา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
โทร. 087-8231049
โทร. 090-1938905
โทร. 084-0402587


นายบูรณา วงษ์ชาลี
นายเอกพร โพธิ์ทอง
นายอิสรภาพ ทองภู
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
โทร. 082-1215330
โทร. 087-8676915
โทร. 098-2270626นางเพ็งจันทร์  สุวรรณ์แวง
นายอนุชา  แหล่งสนาม นายอุทธร  ทองภู
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15
โทร. 082-1103254
โทร. 092-3347851 โทร. 085-8160370นายเกษียร  หลานวงษ์
นายวิโรจน์ ปัญญาแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 17
โทร. 098-8692997
โทร. 082-8561506