องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวอาระกาล  ตระการวงศา
รองปลัดฯ  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
ทร.065-2676674
นางสาวอัญชลีพร  ชมระกา
นางนลินี  สะตะ
นางสะอาด  ผ่านวงษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ครูชำนาญการ
โทร. 094-5419129 โทร. 095-3242146 โทร. 094-4870694
นางพลูสุข เพ็งวงษา
นางปงค์ใจ  นารถน้ำพอง
นางวรีวรรณ สาเกตุ
ครูชำนาญการ
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
โทร. 086-2217389 โทร. 085-7532142 โทร. 084-2044816

 
 

- ว่าง -


นายกัณหา   ทองภู

ผู้ดูแลเด็ก


คนสวน
โทร.

โทร.