องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

          องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ตำบลบัวใหญ่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน2540ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากอำเภอน้ำพอง  เป็นระยะทางประมาณ  14 กิโลเมตร  ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่น  27  กิโลเมตร  มีเนื้อที่  ทั้งหมด  74.81  ตารางกิโลเมตร  มีเขตการปกครองในพื้นที่  จำนวน  17  หมู่บ้าน               

อาณาเขต        มีอาณาเขตติดกับตำบล  อำเภอใกล้เคียงต่าง ๆ  ดังนี้

                   ทิศเหนือ          ติดกับตำบลทรายมูล      อำเภอน้ำพอง    จังหวัดขอนแก่น

                   ทิศใต้             ติดกับตำบลบ้านขาม      อำเภอน้ำพอง    จังหวัดจอนแก่น

                   ทิศตะวันตก      ติดกับตำบลท่ากระเสริม   อำเภอน้ำพอง    จังหวัดขอนแก่น

                   ทิศตะวันออก     ติดกับตำบลห้วยโจด       อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น

สภาพภูมิประเทศ

          สภาพภูมิประเทศของตำบลบัวใหญ่ตอนบนของตำบลเป็นที่สูงลูกคลื่นลอนตื่นลาดเอียงลงสู่ทิศใต้ของตำบล  ซึ่งเป็นพื้นที่ราบ  ลาดลงสู่ที่ราบบริเวณลำน้ำพองทางตอนบน  พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้สำหรับปลูกพืชไร่ และไม้เศรษฐกิจ  เป็นที่นาเพียงส่วนน้อยและส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงซำ และเขตทหารตอนล่างของตำบลเป็นที่ราบ  อยู่ในเขตชลประทานของโครงการส่งน้ำ  และบำรุงรักษา หนองหวายการใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ทำนา  และไร่นาสวนผสม

พื้นที่ป่า

          พื้นที่ป่าส่วนใหญ่อยู่ทางตอนบนของตำบล เป็นป่าจำพวกป่าไม้เบญจพรรณสภาพป่าเสื่อมโทรมเนื่องจากตัดไม้ทำลายป่าเพื่อนำมาใช้ประโยชน์  และเพื่อใช้ประโยชน์ในที่ดินสำหรับทำไร่อ้อย  มันสำปะหลัง  และการเลี้ยงสัตว์  และปลูกพืชไร่อื่น ๆ 

แหล่งน้ำและปริมาณการเก็บกัก

 แหล่งน้ำที่สำคัญ  และมีผลต่อวิถีชีวิตและการทำกิจกรรมการเกษตรของชุมชน  มีดังนี้ 

การศึกษา

          1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                          จำนวน              1     แห่ง

          2.  โรงเรียนประถมศึกษา                      จำนวน     5     แห่ง

                   2.1 )  โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี       บริการการศึกษาแก่หมู่ที่  1, 2, 3 , 14, 15, 16

                   2.2 )  โรงเรียนชุมชนบัวใหญ่       บริการการศึกษาแก่หมู่ที่  4, 5, 6, 7, 17

                   2.3 )  โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง     บริการการศึกษาแก่หมู่ที่  13

                   2.4 )  โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ  บริการการศึกษาแก่หมู่ที่  8, 9, 10

                   2.5 )  โรงเรียนบ้านคำม่วม ดงเย็น บริการการศึกษาแก่หมู่ที่  11, 12

          3.  โรงเรียนมัธยมศึกษา                      จำนวน        1      แห่ง     ตั้งอยู่หมู่ที่  6

          4.  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน      จำนวน        1      แห่ง    ตั้งอยู่หมู่ที่  17

          5.  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน        จำนวน       17     แห่ง

สถาบันองค์กรทางศาสนา

          1.  วัด / สำนักสงฆ์                           จำนวน        8      แห่ง

                   1.1  วัดกู่ประภาชัย                 ตั้งอยู่หมู่ที่    1

                   1.2  วัดสามัคคีวิทยาราม           ตั้งอยู่หมู่ที่    2

                   1.3  วัดบูรพาภิรมยาราม           ตั้งอยู่หมู่ที่    4

                   1.4  วัดพังคียาราม                  ตั้งอยู่หมู่ที่    9

                   1.5  วัดโพธิ์ชัย                      ตั้งอยู่หมู่ที่    11

                   1.6  วัดเวฬุวัน                      ตั้งอยู่หมู่ที่    12

                   1.7  วัดจอมมณี                     ตั้งอยู่หมู่ที่    13

                   1.8  วัดสว่างแสงอรุณ              ตั้งอยู่หมู่ที่    14

2.  สถานที่ทำกิจกรรมทางคริสต์ศาสนา     จำนวน     1   แห่ง    ตั้งอยู่หมู่ที่   3